Zemědělská společnost Srbice a.s.

IČO: 00115720

DIČ: CZ00115720

Zapsaná v Obchodním rejstříku B 965 vedeného u Krajského soudu v Plzni.

 

Představenstvo společnosti svolává podle ustanovení čl. VIII. odst. 3 stanov a § 402
a následujícího zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se koná dne 24. června 2022 od 15:30 hodin
v Kulturním domě v Srbicích

Kompletní pozvánka ke stažení .... Pozvánka.PDF